The first row is for desktop, and second row is for Tab and Mobile.
You can right click on this text and use Navigator for easy editing. This text message is hidden on all screens using Advanced/responsive tab on left.

Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 115 ІМ. І. ОГІЄНКА

СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Правила внутрішнього розпорядку обговорені та затверджені на загальних зборах трудового колективу Протокол № від 29.08.2019 року

І. Загальні положення

ІІ. Вихідні положення

ІІІ. Правила внутрішнього розпорядку для учнів спеціалізованої школи №115 ім. І. Огієнка

3.1. Права здобувачів освіти

3.2. Обов’язки здобувачів освіти

3.3. Перелік забороненого

3.4. Відповідальність за порушення

3.5. Заохочення за успіхи

ІV. Правила внутрішнього розпорядку для батьків здобувачів освіти (осіб, що їх замінюють)

4.1. Права батьків (осіб, що їх замінюють)

4.2. Обов’язки батьків (осіб, що їх замінюють)

4.3. Перелік забороненого

4.4. Відповідальність за порушення

І. Загальні положення

1.    Дані Правила внутрішнього розпорядку навчально – спеціалізованої школи № 115 ім. І. Огієнка Солом’янського району міста Києва (далі – Правила внутрішнього розпорядку школи) є організаційно-правовим документом, упорядковуючим відносини суб’єктів навчально-виховного та трудового процесів у закладі, життєдіяльність якого регламентується законодавством, що діє у сфері загальної середньої освіти України.

2.    Правила внутрішнього розпорядку школи складені з урахуванням змісту основних організаційно-правових документів комунальної установи освіти – Статуту школи та Колективного договору, – якими визначається специфіка взаємодії та взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу – учнів, їхніх батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів (у тому числі керівників – директора та його заступників), інших працівників школи, якими визначаються відносини учасників освітнього процесу – керівників установи (директора, заступників директора), педагогів, інших працівників навчального закладу.

3.    Правила внутрішнього розпорядку школи вступають у дію і вважаються чинними по факту затвердження їх загальними зборами колективу (конференцією) до прийняття нового документу, розробленого і затвердженого у встановленому порядку. Правила внутрішнього розпорядку школи є обов’язковими для виконання, поширюються на всіх працівників установи, незалежно від посади, рівня освіти та професійної підготовки, кваліфікаційної категорії та навантаження, належності до професійної спілки тощо, поширюються на всіх учнів 1-11-х класів навчального закладу, на всіх батьків (осіб, що їх замінюють), діти яких є учнями даного закладу.

4.    Правила внутрішнього розпорядку школи поділяються на групи, що в сукупності складають цілісну структуру. Кожна складова триєдиної структури спрямована на конкретний об’єкт-суб’єкт колективних відносин в школі, враховує його специфіку, роль і функцію в системі життєдіяльності закладу: Правила внутрішнього розпорядку для працівників навчального закладу, Правила внутрішнього розпорядку для учнів, Правила внутрішнього розпорядку для батьків (осіб, що їх замінюють). Кожна група правил поширюється на відповідні категорії суб’єктів, апелюючи, в свою чергу, до відповідної групи нормативно-правових документів, що входять до законодавчої бази державної системи загальної середньої освіти.

 

ІІ. Вихідні положення

1.    Правила внутрішнього розпорядку школи спираються на поняття усвідомленої дисципліни та відповідальності, поняття організованої взаємодії і організаційної культури, що складають підґрунтя для сумісної успішної діяльності членів шкільного колективу і є необхідною умовою ефективної організації освітнього процесу та організації праці у навчальному закладі.

2.    Дисципліна у закладі забезпечується перш за все самодисципліною та самоконтролем з боку учнів та працівників школи, методами переконання та заохочення – з боку адміністрації навчального закладу за підтримки органів державно-громадського самоврядування школи, первинних профспілкових організацій. До порушників дисципліни відповідно до заподіяного застосовуються заходи громадського та адміністративного впливу, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку школи, згідно з чинним законодавством України.

3.    Внутрішні організаційні процеси в закладі, дотримання порядку в ньому регламентуються поняттям режиму роботи, що встановлюється спеціальним наказом керівника установи на 01 вересня кожного навчального року, який приймає рішення, виходячи з діючих нормативів та інструктивних вимог, з урахуванням змісту робочого навчального плану школи на рік, фактичного ресурсного забезпечення навчального закладу на початок навчального року, на підставі постанови Ради школи.

 Режим роботи закладу протягом навчального року може бути змінений за наявності об’єктивних на то причин та обставин, про що видається спеціальний наказ директора за погодженням Радою навчального закладу.

4.    Школа працює в одну зміну. Початок робочого дня у закладі о 8.30, що враховується при встановленні режиму роботи школи на початок кожного навчального року.

Початок робочого дня для окремих категорій працівників може не збігатися із встановленим по школі, що відбивається у відповідних організаційних документах закладу (в графіках роботи, в розкладах занять тощо). Виняток становлять працівники, у тому числі – педагогічні, що залучаються до чергування по школі на початок навчального дня.

Кінець робочого дня для працівника визначається його навантаженням, що відбивається у відповідних організаційних, організаційно-правових документах школи, що регламентують порядок її життєдіяльності.

5.Початок навчального дня, що складає частину робочого дня, не є статичним, визначається, першочергово виходячи з діючих вимог щодо гранично припустимого навантаження для школярів різних вікових категорій, щодо термінів перерв для учнів протягом навчального дня тощо. Початок навчального дня встановлюється не пізніше за годину від початку робочого дня, відбивається у розкладі дзвоників, що затверджується керівником установи за попереднім узгодженням режиму роботи закладу з радою школи.

Кінець навчального дня для учня відповідної вікової категорії визначається його навантаженням, що відбивається у розкладах занять, у тому числі – в позаурочний час.

6.Дотримання режиму роботи школи є обов’язковим для всіх членів шкільного колективу, перш за все – для всіх категорій працівників та учнів. Батьки учнів (особи, що їх замінюють) повинні бути обізнані щодо режиму роботи школи, вимагати його дотримання з боку дітей, педагогів, інших працівників загальноосвітньої установи.

 


ІІІ. Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти школи

3.1. Права здобувачів освіти.

Здобувачі освіти школи мають право:

– на отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі, зокрема – профільної спрямованості, в тому числі – за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я; на організацію екстерну по факту зарахування до школи, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту навчального закладу, на підставі відповідного наказу по школі;

– на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у закладів освіти, захист з боку школи від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім’ї, середовищі однолітків і т.ін.;

– на безпечні умови навчання та праці в школі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час навчально-виховного процесу, у тому числі – в позаурочний період;

– на використання наукової, навчальної, матеріально-технічної бази закладу освіти;

– на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

– на вибір гуртків, секцій та студій, що працюють на базі навчального закладу, на участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами і т.ін. поза межами навчального закладу;

– на вільний виклад поглядів та переконань, участь у роботі органів державно-громадського самоврядування навчального закладу.

 3.2. Обов’язки здобувачів освіти.

Здобувачі освіти зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентно спроможність по факту закінчення школи;

– дотримуватись режиму роботи школи, розкладу навчальних та виховних занять;

– приходити до школи не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку навчального заняття у дні;

– дотримуватись правил безпеки життєдіяльності, витримувати санітарно-гігієнічні норми (Щоденник );

– дотримуватися ділового стилю одягу, не знаходитись у верхньому одязі;

– використовувати для занять у спортивній залі тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття;

– дотримуватися Правил громадського порядку у школі, охорони, безпеки здоров’я та життя усіх членів шкільного колективу;

– підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;

– брати участь в різноманітних заходах, організованих у школі та за її межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;

– своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу школи на ринку освітніх послуг.

 3.3. Перелік забороненого.

 Здобувачам освіти категорично забороняється:

– припускати заняття без поважної причини, у разі наявності поважної причини – залишати навчальний заклад без письмового дозволу класного керівника, на підставі письмового звернення батьків;

– порушувати дисципліну під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах;

– припускатися дій, (у тому числі у формі висловлень), що порушують права учасників освітнього процесу;

– розв’язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з’ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників закладу;

– своїми діями завдавати збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі школи;

– знаходитись у шкільних приміщеннях (кабінетах, класних кімнатах, спортивній залі, їдальні, роздягальні тощо) без нагляду педагогічних працівників або інших відповідальних працівників навчального закладу;

– використовувати мобільні телефони, фотоапарати та інші електронні носії під час освітнього процесу, якщо цього не потребує зміст заняття;

– вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні навчального закладу та на його території;

– використовувати піар-технології у будь-яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, зокрема молодіжних, у навчальному закладі та його території.

 3.4. Відповідальність за порушення.

Здобувачі освіти школи, що припустилися порушень визначених даними Правилами внутрішнього розпорядку, будуть притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на шкільному рівні, у разі потреби – в присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє навчальний заклад. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, здобувач освіти притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, зокрема – за поданням директора школи.

 3.5. Заохочення за успіхи.

1.     Успіхи школярів, їхні досягнення в навчальній, інших галузях діяльності заохочуються в обов’язковому порядку.

2.    До здобувачів освіти школи можуть бути застосовані різні форми заохочень:

– за активну участь в окремих шкільних, позашкільних заходах, сумлінне виконання громадських доручень тощо – у вигляді запису-подяки у щоденнику;

– за активну участь у житті класу та школи, у роботі гуртків, секцій, студій тощо, роботі органів шкільного самоврядування, активну участь у благоустрої навчального закладу тощо – нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, керівників гуртків, секцій, студій тощо);

– за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-III етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, за високі досягнення в роботі Малої академії наук, перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів – нагородження грамотою районного та регіонального рівнів, пам’ятною медаллю;

– за високі досягнення у навчанні – нагородження Похвальним листом (2-8, 10 класи), отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас), отримання свідоцтва особливого зразка, нагородження срібною або золотою медаллю (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

– за особливі успіхи у вивченні окремих предметів – нагородження Похвальною грамотою (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

– інші форми заохочень на підставі рішення Батьківської комітету (нагородження пам¢ятними подарунками, окремими преміями тощо).

3.    Заохочення учнів відтворюються в їхніх особових справах класним керівником по закінченні навчального року.

ІV. Правила внутрішнього розпорядку для батьків здобувачів освіти школи (осіб, що їх замінюють).

4.1. Права батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

– брати участь у роботі органів державно-громадського самоврядування шкільного рівня (батьківському комітеті, Батьківській раді, Раді школи, конференції), інших рівнів – районного, міського, регіонального;

– вносити пропозиції щодо освітнього процесу, покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи, брати участь у їх реалізації на благодійних началах;

– звертатися до педагогічних працівників навчального закладу в індивідуальному порядку за згодою двох сторін;

– звертатися в колективній формі щодо вирішення питань навчання, виховання та розвитку дитини, проблем в учнівському колективі;

– отримувати від навчального закладу кваліфікаційної допомоги (інформаційної, консультативної та іншого порядку) щодо дотримання, охорони та захисту прав, свобод та інтересів дитини;

– вимагати дотримання в навчальному закладі громадського порядку, всіх видів безпеки життєдіяльності, всебічно цьому сприяючи.

 4.2. Обов’язки батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, зобов’язані:

– неухильно дотримуватись чинного законодавства, зокрема, що діє в сфері освіти;

– знати та дотримуватись положень основних організаційно-правових документів школи (Статуту, Положення про раду школи, Батьківський комітет школи та ін.), сприяти їхньому неухильному дотриманню з боку дітей;

– постійно піклуватися про фізичне, психічне, емоційне здоров’я дитини, створювати оптимальні умови для його формування як особистості, для розвитку його індивідуальних здібностей;

– забезпечувати дитині гідне утримання, відповідні умови для навчальних занять, занять за інтересами;

– проводити систематичну роботу з дитиною з метою її безпеки, профілактики травматизму та нещасних випадків, з метою недопущення впливу на дитину негативних соціальних явищ (тютюнопаління, наркоманії, комп’ютерної залежності та ін.);

– систематично співпрацювати з педагогічними працівниками з питань навчання, виховання і розвитку дитини.

 4.3. Перелік забороненого.

 Батькам (особам, що їх замінюють) забороняється:

– ухилятися від виконання своїх обов¢язків, утримання, забезпечення відповідних умов для навчальних занять стосовно дітей;

– перешкоджати відвідуванню дітьми навчальних занять, запобігати розвиткові особистих здібностей дітей, формуванню в них основних компетенцій;

– незаконно використовувати дитячу працю, допускати участь дітей у будь-яких торгівельних операціях;

– перебувати у приміщенні закладу під час навчальних занять без дозволу чергового адміністратора, без супроводу педагогічного працівника (класного керівника);

– з’ясовувати у приміщенні та на території школи будь-які стосунки, непорозуміння, розв’язувати будь-які конфліктні ситуації з дітьми (як власними, так і з тими, що не входять у склад сім’ї) без присутності педагогічних працівників закладу;

– відволікати вчителя від виконання його обов¢язків для вирішення організаційних, господарчих питань, з’ясування непорозумінь тощо;

– перебувати на території закладу у нетверезому стані, під дією наркотичних, токсичних речовин тощо;

– палити у приміщенні школи, на її території, поряд з територією школи;

– перебувати в осінньо-зимовий період у верхньому одязі в навчальних приміщеннях закладу.

 4.4. Відповідальність за порушення.

Батьки (особи, що їх замінюють), які припустилися порушень, визначених даними Правилами внутрішньошкільного розпорядку, притягуються за поданням керівника або уповноваженого ним працівника до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.5. Заохочення.

До батьків (осіб, що їх замінюють) можуть бути застосовані різні форми заохочень: відзначення подякою, грамотою шкільного рівня – за активну участь у житті класу, за відповідальне ставлення до виховання сина/доньки (за поданням класного керівника); за активну участь у житті школи (за поданням Батьківської ради). Батьки, діти яких стали переможцями Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, інтелектуально-творчих конкурсів, Малої академії наук у ІІ-IV етапах або отримали атестат особливого зразку та нагороджені медаллю, заохочуються подякою .