The first row is for desktop, and second row is for Tab and Mobile.
You can right click on this text and use Navigator for easy editing. This text message is hidden on all screens using Advanced/responsive tab on left.

Документи

Статут

       

 

I.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Спеціалізована школа № 115 ім. І.Огієнка м. Києва (далі “Школа”)  є правонаступницею спеціалізованої школи №115 Солом’янського району м. Києва.

Школа є загальноосвітнім навчальним закладом комунальної форми власності територіальної громади міста Києва на підставі рішення Київської міської ради від 02.12.2010 року № 284\5096 “Про питання комунальної власності громади міста Києва”. Власник школи є Київська міська рада.

Територіальною громадою м. Києва передано Школу до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, яке здійснює фінансування школи, його матеріально-технічне забезпечення, ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

Школа безпосередньо підпорядкована управлінню освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та підзвітна Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради.

1.2.  Місце знаходження школи:                                               

03035, м. Київ,  вулиця Кавказька, 10,

тел.: 248-23-03, 248-23-11, 248-23-14

            Скорочена назва: СШ №115 ім. І. Огієнка

 

1.3. Школа є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код. У випадку переходу на фінансову самостійність, Школа відкриває розрахункові банківські рахунки та/або розрахункові банківські рахунки в державному казначействі.

 Школа має мікрорайон.

1.4. Власник Школи – Київська міська рада, яка здійснює фінансування Школи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх технічне обслуговування.

           Школа створена в 1936 році. Наявні документи щодо заснування школи в архіві міста Києва відсутні.

На основі встановлених кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти структура Школи складається:

І ступінь – початкова школа (1-4 класи), термін навчання 4 роки;

ІІ ступінь – середня школа (5-9класи), термін навчання 5 років;

ІІІ ступінь – старша школа (10-11 класи), термін  навчання 2 роки.

 

1.5. Головною  метою  Школи  є забезпечення реалізації права  громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями Школи є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання  в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів  на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

1.7. Школа  в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 іншими законодавчими актами України, указами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та власним статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї  компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним статутом.

1.9. Школа  несе  відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У Школі визначена українська мова  навчання і запроваджено поглиблене вивчення англійської мови, другої іноземної – німецької та французької мов (за вибором учнів).                          

1.11. Школа має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • встановлювати форми морального і матеріального заохочення учасникам навчально-виховного процесу;
 • бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади;
 • залишати у своєму розпорядженні і  використовувати власні надходження;
 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • спрямовувати власні надходження на благоустрій соціально-побутових об’єктів;
 • встановлювати єдину учнівську форму для учнів, відсутність якої вважається порушенням дисципліни.

1.12.  У складі Школи створюються:

 • шкільні методичні комісії;
 • творчі групи;
 • психологічна служба;
 • школа молодого вчителя “Співдружність” тощо.

1.13. Медичне  обслуговування учнів  та відповідні умови для його організації забезпечуються власником  і здійснюється територіальним медичним об’єднанням та поліклінічним відділенням районного медичного об’єднання Солом’янського району м. Києва.                                                                                                                                                                 

1.14. Взаємовідносини Школи з юридичними і фізичними особами визначаються  угодами, що укладені між ними.

1.15. Школа має право на партнерство з сільськими школами України, передбачивши різні форми спільних педагогічних заходів, обліку методичними матеріалами, досвідом роботи, проведення педагогічних експериментів, літнього оздоровлення тощо.

Статут набуває юридичної сили з моменту його підписання та реєстрації у відповідних органах державної виконавчої влади.

До Статуту можуть вноситись відповідні доповнення.

 

         II. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ШКОЛИ

ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

 

2.1.Прийом учнів до Школи здійснюється на загальних підставах, з урахуванням нахилів та здібностей дітей і готовності їх до навчання за відповідним напрямом (профілем). З цією метою може проводитись співбесіда з дитиною або тестування згідно з рекомендаціями та нормативними документами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.

2.2. Директор школи зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх заміняють, з порядком зарахування до школи, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.3. Зарахування учнів до Школи здійснюється, як правило, до початку навчального року,  за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються діти, яким на 01 вересня поточного року виповнюється 6 років.

У разі потреби учень  може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. При цьому до заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додаються відповідні документи про освіту (табель успішності або свідоцтво), медична картка.

2.4. Учні Школи, які мешкають не в мікрорайоні, визначеним для Школи відповідним Розпорядженням Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації, та мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень хоча б з одного предмета, наказом директора відраховуються зі школи, про що письмово в двотижневий термін до відрахування повідомляється орган управління освітою за місцем проживання відрахованого учня. За сприянням відповідного органу управління освітою він переводиться до іншого навчального закладу.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Школа  планує свою роботу самостійно. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи , визначаються  перспективи  її  розвитку.

Навчально-виховний процес у Школі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти,науки, молоді та спорту України.

Робочий навчальний план Школи погоджується радою Школи і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків   (тижневий) та режим роботи (річний).

3.2. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Школи працюють за навчальними  програмами,  самостійно добирають  підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти, науки, молоді та спорту  України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати здобуття освіти на рівні державних стандартів, виконання  статутних завдань.

3.3. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.4. Індивідуальне навчання та екстернат організовується відповідно положень про індивідуальне навчання та екстернат в системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України.

3.5. Мережа класів у школі формується на підставі нормативів їх наповнюваності, відповідно до кількості поданих заяв (не більше 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

Крім  уроку у Школі проводяться  індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

Школа може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги, не заборонені законодавством.

3.6. Школа працює за п’ятиденним навчальним тижнем.

3.7. Структура навчального року, а також   тижневе навантаження учнів  встановлюються  Школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути меншим 175 робочих днів у школі І ступеня (1-3/4/ класи) та 190 робочих днів – ІІ – ІІІ ступенів (5-11/12/ класи).

Навчальний рік поділяється на 2 семестри, які встановлюються Школою в межах часу, передбаченого навчальним планом за погодженням з відповідним органом управління освітою.

3.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

3.9. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих –  45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно – епідеміологічної служби.

3.11. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

3.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується  радою  Школи  і  затверджується  директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу  фіксується у розкладі навчальних занять.

3.14. У школах першого-другого ступеню навчання  для учнів 1-х-5-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим  роботи груп продовженого дня визначається наказом директора школи.

3.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

3.16. Тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин в школі та на території школи заборонено.

 

 1. IV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

4.1. У Школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів.

Оцінки за  семестр, річні та за державну підсумкову атестацію і підсумкові  виставляються  обов’язково.

У документ про освіту (табель успішності, свідоцтво, атестат) вносяться оцінки відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів .

4.2. Семестрові, річні, підсумкові оцінки оголошуються класним керівником (головою екзаменаційної комісії).

У разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з результатами річного оцінювання (кількість предметів не обмежується) йому надається право протягом 5 днів після оголошення результатів оскаржити їх, подавши письмову заяву до апеляційної комісії Школи, та пройти повторну річну атестацію.

Повторна річна атестація проводиться не пізніше 10 днів після звернення до апеляційної комісії за матеріалами і завданнями, підготовленими відповідними апеляційними комісіями.

У випадку не вирішення спірного питання апеляційною комісією Школи учню (батькам або особам, які їх замінюють) надається право в 3-денний термін звернутися до районної апеляційної комісії. Висновки цієї комісії є остаточними.

Результати державної підсумкової атестації можуть бути оскаржені учнями, їх батьками або особами, які їх замінюють, до апеляційної комісії відповідного органу

управління освітою протягом 10 днів після її проведення

4.3. Учні, які:

 • не мають річної атестації з будь-яких причин (пропустили більше ніж 50 відсотків робочих днів: із 175 днів – більше,  ніж 88 днів, із 190 днів – більше ніж 95 днів або протягом навчального року систематично відмовлялися відповідати тощо) за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора проходять річну атестацію у серпні – вересні поточного року. День, час такої річної атестації визначається Школою, але не пізніше 5 вересня поточного року;
 • через поважні причини (хвороба, сімейні обставини тощо) за результатами річного оцінювання отримали бали початкового рівня (1,2,3 бали) можуть бути залишені для повторного навчання  у тому самому класі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

4.4. Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли програму з навчальних  предметів, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. За її висновками такі учні за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) можуть продовжувати навчання у спеціальних загальноосвітніх школах, залишатись на повторний курс навчання.

4.5. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики, англійської мови.

4.6. Закінчення Школи І,ІІ,ІІІ ступеня навчання завершується державною підсумковою атестацією.

4.7. Учням, які закінчили Школу певного ступеня, видається про це відповідний документ:

 • по закінченні початкової школи – табель успішності;
 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

4.8. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

За успіхи в навчанні учні 1-8, 10 /11/ класів можуть нагороджуватися похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники Школи ІІІ ступеня – похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За успіхи в навчанні випускники Школи ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.                                         Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України. За  успіхи у навчанні (праці) учасники навчально-виховного процесу можуть нагороджуватися цінними подарунками, грошовими преміями (в межах коштів передбачених на такі цілі). Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходиться Школа, відповідними місцевими органами управління освітою.

4.9. Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України.

 

 1. V. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

 

5.1. Виховання учнів у Школі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У Школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в Школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

VI. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Школі  є:

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психологи;
 • бібліотекарі;
 • керівники гуртків;     
 • батьки або особи, які їх замінюють.

6.2 Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.                                     

6.3 Учень  – особа,  яка навчається і виховується в Школі.

Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів,  позашкільних та позакласних  занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою Школи;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках,  конкурсах, тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування Школи;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів ;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля,  що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
  • Учні зобов’язані:
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний  рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;     
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • з’являтись на навчання в шкільній формі.

6.5. Педагогічними працівниками Школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

6.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів ;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування Школи;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

6.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних  програм  на  рівні  обов’язкових  державних  вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу Школи;
 • настановленням і   особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів  повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних  надбань  народу  України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню  алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього  розпорядку, умови  контракту чи трудового договору;
 • виконувати  накази і розпорядження керівника Школи, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради тощо.

6.9. У Школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти, науки, молоді та спорту  України.

6.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку Школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до  чинного  законодавства.

6.11.Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського самоврядування;
 • звертатись до органів  управління  освітою, керівника Школи і органів  громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих  на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Школи;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Школи  та у відповідних державних, судових органах.

6.12 Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
 • у разі не виконання батьками та особами, які  їх заміняють, обов’язків, передбачених законодавством, Школа може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

6.13 Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати навчальний заклад  та  форми  навчання  і  виховання дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, директора Школи і органів громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Школи;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази Школи;
 • на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування Школи та у відповідних державних, судових органах.

6.14 Представники  громадськості  зобов’язані:

 • дотримуватися статуту Школи;
 • виконувати накази та розпорядження директора Школи;
 • рішення органів громадського самоврядування;
 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;
 • пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

       VII. УПРАВЛІННЯ  ШКОЛОЮ

 

7.1. Управління Школою здійснюється управлінням освіти Солом’янської  районної в місті Києві державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво Школою здійснює її директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор Школи  призначається і звільняється з посади відповідним органом управління освітою за попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється районним управлінням освіти за поданням директора з дотриманням відповідних нормативних актів.

7.2. Вищим   органом   громадського   самоврядування Школи є загальні збори  колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників Школи  —  зборами трудового колективу;
 • учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;
 • батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори  мають голова ради Школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Школи, засновник.

Загальні збори:

 • обирають раду Школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради     школи;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності   школи;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності   Школи.

7.3. У період між загальними зборами  діє рада  Школи.

Метою  діяльності  ради  є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Школи та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Школою;
 • розширення колегіальних форм управління Школою;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
 • Основними завданнями ради є:
 • підвищення  ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з  сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в Школі;
 • сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;    
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів ;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки   обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів  та Школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Рада Школи діє на засадах:

 • законності, гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.

До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів  II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Школи.

Рішення про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами .

 • На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами . 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

 • Очолює раду Школи голова, який обирається із складу ради.
 • Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради  не можуть  бути  директор та його заступники. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора  Школи, засновника, а також членами ради.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих  та культурно-масових заходів.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Школи,  доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники  органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Школи.

Рада Школи:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни  типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Школи та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Школи;
 • затверджує  режим роботи Школи;
 • сприяє  формуванню мережі класів Школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення  до нагородження  випускників Школи золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів , а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує  робочий навчальний план на кожний навчальний рік;         
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою  обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління;
 • освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями ;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням ;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере  участь  за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в   обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті  періодичних видань;                     
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів ;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Школи;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу .

7.4. У Школі за рішенням загальних зборів або ради Школи може створюватися і діяти піклувальна рада.

7.5. Директор  Школи:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів  на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Школи;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

7.6. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Школи і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

7.7. У Школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Школи.

7.8. Педагогічна  рада  розглядає питання:

 • удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, планування та режиму роботи Школи;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення  у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення  учнів та працівників Школи.

7.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

7.10. У Школі  можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

7.11. Школа має право створити громадську організацію “Трикутник” до складу якої входять:

 • голова учнівського самоврядування;
 • голова батьківського комітету;
 • директор.

Головною метою організації є об’єднання зусиль, направлених на сприяння вдосконаленню навчального процесу, охорони здоров’я учнів, культурою, морального та психологічного  виховання, соціального захисту дітей.

 

VIII. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

8.1. Матеріально-технічна база Школи включає будівлі, споруди, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у  балансі Школи.

8.2. Майно Школи належить їй на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту  Школи та укладених нею угод.

 • Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Школи складається із навчальних кабінетів, методичного кабінету, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, їдальні, кімнати психологічного розвантаження тощо.

 

IX. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

9.1. Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється на основі її кошторису.

 • Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
 • кошти власника;
 • кошти місцевого, державного бюджету, у розмірі,  передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

9.3. У школі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

  Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку в управлінні освіти і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

  Облік використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється школою згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

  Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

9.4 Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

9.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована Школа. За рішенням засновника Школи бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

9.6. Звітність про діяльність Школи встановлюється відповідно до законодавства.

9.7. Школа має право розподіляти заохочення за творчі досягнення у праці педагогічних працівників, погоджуючи з профспілковим комітетом.

 

X. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

10.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати   відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

XІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

11.1. Державний контроль за діяльністю Школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

11.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України  та Управління освітою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому   Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України.

11.4 У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Школи з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться її засновником відповідно до законодавства.

 

XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ

 

12.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію Школи приймає власник.

Реорганізація  Школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Школою.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

У випадку реорганізації права та зобов’язання Школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

При реорганізації чи ліквідації школи працівники, які звільняються забезпечуються роботою у відповідних навчальних закладах.

При реорганізації чи ліквідації школи учні, які в ній навчалися, переводяться в інші навчальні заклади.

 

 

 

 

 

Пронумеровано, прошнуровано та

скріплено печаткою 19 (дев’ятнадцять) аркушів.

 

Начальник управління освіти

Солом’янської у місті Києві

державної адміністрації

 

___________________                  Лазарєва Г.Р.